ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2018

Equilin BV (hierna: ‘Equilin’) statutair gevestigd te Maasdijk, Gemeente Westland ingeschreven onder nummer 27329514 en gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage. Hieronder treft u onze uitgebreide leverings- en betalingsvoorwaarden aan.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper:              De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Equilin BV, h.o.d.n. Equilin, website www.equilin.eu , gevestigd te ‘s-Gravenhage, post adres: Postbus 373 – 7570 AJ, Oldenzaal

Koper:                    Groothandel, distributeur, agent, Equilin partner of eindgebruiker die de door Equilin in de markt gezette producten van Equilin afneemt.

Eigendom:            Enkel na volledige betaling van het volledige uitstaande saldo van gekochte producten, worden de producten de eigendom van de koper. Er is sprake van een opschortende voorwaarde.

Product:                 Het product dat (of de producten die) in opdracht van Equilin door de producenten vervaardigd worden en door Equilin in de markt gezet worden.

Oude lijn:              De producten van Equilin vervaardigd tot en met 2017. Op deze producten zijn de Algemene Voorwaarden 2013 nog van toepassing.

Nieuwe lijn:          De vertrouwde en verbeterde nieuwe productlijn van Equilin.

WP affliliate:        Het online partner programma van Equilin

Producent:            De vervaardiger van het product (de producten).

Eindgebruiker:     Een particuliere koper, c.q. kopers.

Distributeur:         Een professionele verkoper / handelaar.

Groothandel:        Professionele (Internationale) distributeurs en verkopers aan distributeurs in de zin van deze definities.

Equilin Partner:    Professionals zoals dierenartsen, voedingsdeskundigen en overige beroepsbeoefenaars niet zijnde handelaren en / of distributeurs.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Equilin vanaf 1 januari 2018 zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Met het plaatsen van een bestelling heeft de koper kennis kunnen nemen van en wordt de koper geacht zich akkoord te verklaren met deze voorwaarden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Een verwijzing door koper naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden, wordt nadrukkelijk door verkoper van de hand gewezen. Verkoper behoudt zich het recht voor de algemene verkoop -en leveringsvoorwaarden op ieder moment te wijzigen.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Equilin worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Equilin BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder producenten.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen/offertes van Equilin zijn indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; Equilin behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de aanbieding/offerte door Equilin. Equilin is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Equilin dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

2.4 Distributeurs, groothandels en Equilin Partners zijn gehouden aan de verkoopprijzen die Equilin hanteert, tenzij anders is overeengekomen.  Afwijkende tariefstellingen voor producten via online verkoop, aanbiedingen en kortingen voor eindgebruikers dienen vooraf schriftelijk door Equilin te worden goedgekeurd.

2.5 Gezien de relatieve kleine totaalomzet aan Equilin producten, alsmede de beperkte hoeveelheid distributeurs zijn de distributeurs en Equilin van oordeel dat artikel 7 van de Mededingingswet van toepassing is en dat artikel 2.4 geen nietige bepaling is. Equilin verwijst verder naar artikel 16 lid 3 en 4 van de AV 2018.

2.6 In geval van overtreding van artikel 2.4 is Equilin bevoegd om toekomstige leveranties op te schorten tot in rechte zou blijken dat artikel 2.4 alsnog nietig blijkt te zijn. Partijen komen overeen dat Equilin ook dan niet aansprakelijk is voor enige schade ten gevolge van de opschorting van leveranties van bestellingen.

Artikel 3: Verkoop en Internetverkoop

3.1 De koper verbindt zich de producten die gekocht zijn onder eigendomsvoorbehoud of in consignatie (houderschap) zijn geleverd door actieve verkoop te verkopen aan eindgebruikers en cliënten. Onder actieve verkoop wordt verstaan de levering door bezitsverschaffing, lees fysieke verkoop van de producten.

3.2 Indien de verkoper verkoopt aan niet cliënten heeft de verkoper de verplichting om erop toe te zien dat de koper de producten verkoopt door fysieke verkoop van de producten.

3.3 De producten kunnen tevens aangeboden worden via internet, doch bestelling en levering dient plaats te vinden via het ‘WP affiliate’programma. WP affiliate is een programma waarmee Equilin haar verkopers de mogelijkheid geeft tot online verkoop. Via online banners en advertenties worden uw cliënten naar de webshop van Equilin geleid en ontvangt de reseller (u) provisie over producten die door uw cliënten verkocht worden. Het betreft een doorlopende provisie zolang u Equilin partner, agent of distributeur bent.

3.4 In geval meerdere Equilin-partners, agents of distributeurs claimen een cliënt te hebben aangebracht, is het aan de cliënt om te bepalen, wie hij/zij aanwijst als verkoper. In geval de client geen verkoper aanwijst, zal Equilin een der partijen aanwijzen.

3.5 In geval een Equilin partner, distributeur of agent zonder overleg en toestemming van Equilin zelf online producten ter verkoop aanbiedt, heeft Equilin de bevoegdheid om toekomstige leveranties op te schorten.

Artikel 4: Kwaliteit en omschrijving

4.1 De verkoper verbindt zich jegens de koper om de producten qua kwaliteit en hoeveelheid te leveren zoals omschreven in de aanbieding.

4.2 De zaken worden geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.3 De verkoper verbindt zich jegens de koper de producten te leveren, die: van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn; gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door de verkoper en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt voor zover uitdrukkelijk overeengekomen.

4.4. Ter borging van de kwaliteit committeert de verkoper zich om periodiek de voorraad te controleren en monsters te nemen.

4.5.De verkoper geeft geen garanties over performance verbeterende prestaties danwel ziekte genezende resultaten van de gebruikers van de producten.

4.6 De verkoper staat er niet voor in, dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, bewerken, verwerken, gebruiken of doen gebruiken, zelfs niet, indien dit doel aan de verkoper is kenbaar gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 5: Verpakking en verzending

5.1 Verkoper maakt onderscheid tussen, enerzijds, binnenlandse verzending en buitenlandse verzending aan eindgebruikers, Equilin partners en distributeurs en, anderzijds verzendingen aan groothandelaren.

5.2 De verkoper verbindt zich bij binnenlandse en buitenlandse verzending aan eindgebruikers, Equilin partners en distributeurs, al dan niet via de website www.equilin.eu  jegens de koper om de producten behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

5.3 De zaken zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen. De vergoeding voor transportkosten welke aanvullend op de producten in rekening worden gebracht, staan vermeld op deze pagina – klik hier

5.4 De verkoper streeft ernaar om de producten ten behoeve van eindgebruikers, Equilin partners en distributeurs binnen 5 werkdagen na betaling van de overeengekomen prijs te leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn die bepaald is in de order. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft.

5.5 Voor verzendingen aan de groothandel geldt levering Ex Works. Equilin verwijst naar de Incoterms 2000 http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en risico

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen de koper op grond van enige overeenkomst terzake de geleverde producten aan Equilin verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico van -niet limitatief- kwaliteitsvermindering wegens het verstrijken van tijd en het niet in kunnen staan van opslagcondities van de koper, gaat over op het moment van de aflevering.

6.2 Equilin behoudt zich ten aller tijden het recht bestelling te weigeren, en de geleverde zaken die nog niet zijn betaald te reclameren. De houder verplicht zich om medewerking te verlenen aan het reclameren van de zaken.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Equilin geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 Equilin garandeert niet dat de geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

7.3 Website design, -tekst en -afbeeldingen, de selectie en schikking hiervan: copyright 2008-2018©Equilin, ‘s-Gravenhage, En tevens geregistreerd onder nummer 972376, 008341505, 14573323, bij het harmonisatiebureau voor interne markt.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Equilin in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Equilin gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Equilin kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In ieder geval valt hieronder een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door producenten.

Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid

9.1 De verkoper maakt tussen kopers expliciet een onderscheid tussen enerzijds (eind)gebruikers en distributeurs en, anderzijds de groothandel.

9.2 De koper als (eind)gebruiker, Equilin partner of distributeur heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de koper Equilin daarvan zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (met minimaal drie foto’s bij beschadiging) en gemotiveerd kennis te geven, op sanctie van verval van het instellen van een rechtsvordering. Gezien de aard van de producten, is een periode van 5 werkdagen een redelijke termijn, c.q. bekwame termijn om een beroep op non-conformiteit kenbaar te maken.

9.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Equilin de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

9.4 De koper heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Koper heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen en krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor het retour naar de warehouse van Equilin zijn voor rekening van de koper. Indien de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Equilin geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact opnemen via info@equilin.eu. Equilin zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

9.6 Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd, indien de verpakking van het product onbeschadigd is, de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken en het product zich in een her verkoopbare staat bevindt.

9.7 Geheel of gedeeltelijk beschadigde retouren worden niet (volledig) terug betaald.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie met eindgebruikers/open community

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Koper en Equilin, dan wel tussen Equilin en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en Equilin, zal Equilin door koper, althans in rechte niet aansprakelijk worden gehouden, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Equilin.

10.2 Klachten Indien onverhoopt toch klachten zijn ontstaan raden we aan de klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@euquilin.eu. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om het geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor kopers in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is, dan is het vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

10.3 De koper niet zijnde eindgebruiker zal de koper-eindgebruiker wijzen op de productkenmerken en toepasselijke algemene voorwaarden en daarin vermelde exoneraties en aansprakelijkheid beperkende clausules.

10.4 Het streven en doel van Equilin is het bevorderen van het dierenwelzijn in de breedste zin des woords en het vormen van een open community van mensen die het dierenwelzijn en in het bijzonder het paardenwelzijn willen bevorderen. Het doel van Equilin is om de eindgebruikers allen als lid van de community te verwelkomen, en om gelijkgestemden te verbinden in dit doel, vanzelfsprekend binnen de grenzen van de wet op de privacy (zie artikel 11 AV 2018). Dit vormt ook een reden en rechtvaardiging waarom de prijzen en marges van de producten laag zijn, teneinde een zo groot mogelijke community te bouwen en het dierenwelzijn optimaal te kunnen bevorderen.

Artikel 11. Prijzen en betalingen

11.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW voor kopers, groothandel en distributeurs en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

11.2 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Ook komt de koper niet de bevoegdheid toe om vervallen facturen te verrekenen met tegenvorderingen voortspruitend uit contractuele of delictuele aansprakelijkheid, noch kan compensatie plaatsvinden door verrekening van gecedeerde vorderingen van derden op Equilin.

11.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Indien u kiest voor de betalingsmogelijkheid “Vooraf betalen” ontvangt u tijdens het versturen van uw bestelling het bankrekening nummer, het totaal bedrag van uw bestelling om uw betaling te kunnen doen. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Equilin. Zodra uw betaling is bijgeschreven op het aangegeven bankrekeningnummer wordt uw order in behandeling genomen.

11.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen is de koper zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, van rechtswege in verzuim en is de koper vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Equilin is bevoegd om terzake rentenota’s te verzenden.

11.5 Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Equilin is de koper een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Equilin haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de koper tevens een contractuele standaard incassovergoeding verschuldigd, welke vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag bedraagt, onverminderd de bevoegdheid van Equilin om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

11.6 In geval van een gerechtelijk incassotraject, worden naast de contractueel overeengekomen standaard rente en incassovergoedingen, de proceskosten gevorderd.

11.7 Indien de koper met enige betaling in gebreke is, is Equilin gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. De verkoper merkt op dat de betalingstermijn van 30 dagen een fatale termijn betreft.

11.8 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Equilin.

Artikel 12. Privacy

12.1 Equilin zal de persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden om de overeenkomst die zij met de koper is aangegaan na te kunnen komen. Deze informatie kan tevens gebruikt worden voor aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen door Equilin. Voor aanvullende informatie over onze privacy voorwaarden verwijzen we naar de website https://equilin.eu/nl/service/privacy

12.2 De persoonsgegevens welke verwerkt worden, zijn enkel gegevens die u invult op het bestelformulier wanneer u een product bestelt of heeft besteld. Verder worden uw naam en emailadres opgeslagen wanneer u Equilin een e-mail stuurt c.q een bestelling per internet plaatst. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Equilin BV of die van een derde partij.

Artikel 13. Klantenservice

13.1 Alle correspondentie met betrekking tot deze voorwaarden en klachten dient plaats te vinden met: Equilin BV, Postbus 373, 7570 AJ Oldenzaal. E-mail: info@equilin.eu

Artikel 14. Exoneraties en vrijwaringen

14.1 De koper of gebruiker houdt de verkoper niet verantwoordelijk voor het onbedoeld leveren van incomplete of onjuiste informatie. Aan de vermelde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

14.2 Equilin maakt enkel en alleen gebruik van producten van derden, welke worden samengesteld door derden. Bij de aanvaarding van deze voorwaarden accepteert de koper dat de koper Equilin niet aansprakelijk zal stellen voor productfouten van derden, danwel voor non-conform handelen door deze derden.

14.3 Exoneraties bedongen in de voorwaarden van de leveranciers dienen ook tot verweer van de verkoper in geval van een aansprakelijkheidsstelling. Verkoper kan de verweren en exoneraties van producenten tegen de koper inroepen.

14.4 Equilin heeft de zorgplicht om ervoor te waken dat zij –binnen redelijke grenzen- datgene in het werk stelt om te kunnen borgen dat de producten van Equilin voldoen aan de eisen die men in redelijkheid kan verwachten. Productfouten toe te rekenen aan bestanddelen van de producten van Equilin kunnen niet worden toegerekend aan Equilin doch dienen te worden toegerekend aan de leveranciers van de bestanddelen.

14.5 De koper van de producten vrijwaart Equilin van aanspraken van derden die de producten van Equilin al dan niet om niet (geleverd) hebben verkregen van de koper.

14.6 De aansprakelijkheid van Equilin voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering tot maximaal 15.000 euro per aanspraak.

Artikel 15. Medische disclaimer

15.1 Voordat de koper met het gebruik van Equilin producten voor het dier (paard) begint, dient de koper dit vooraf met de dierenarts of andere deskundige (bijvoorbeeld fysiotherapeut of osteopaat) te overleggen. Alle informatie die op de website www.equilin.eu wordt aangeboden, inclusief informatie gerelateerd aan medische zaken, gezondheidsklachten, behandelingen en producten, dient alleen voor informatieve doeleinden en nimmer bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie. Zij is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw eigen dierenarts of andere deskundige.

15.2 Voordat de koper de gekochte Equilin producten gebruikt, dient de koper eerst de informatie op de verpakking aandachtig door te lezen en zich aan de doseringen te houden.

15.3 Equilin producten dienen te worden gebruikt als aanvullend diervoeder naast voldoende ruwvoer en zijn geen vervanging voor compleet paardenvoer.

15.4 Equilin producten dienen koel en droog in een afgesloten verpakking bewaard te worden.

15.5 Van de Equilin supplementen zijn in de aangegeven doseringen geen bijwerkingen bekend, anders dan die op de website vermeld. Het is echter nooit uit te sluiten dat in zeldzame gevallen bij sommige paarden overgevoeligheidsreacties kunnen optreden voor één van de ingrediënten. Equilin is op hiervoor op directe of indirecte wijze niet aansprakelijk.

15.6 In de Equilin producten zitten geen ingrediënten die kunnen leiden tot positieve dopingresultaten onder het FEI reglement met uitzondering van de COMFORT. Echter nationale federaties of disciplines buiten de FEI kunnen andere opvattingen hebben over het gebruik van voedingsstoffen. Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om niet deel te nemen aan wedstrijden met stoffen die op de verboden lijst staan.

Artikel 16. Diversen

16.1 Indien de koper aan Equilin schriftelijk opgave doet van een adres, is Equilin gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Equilin schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

16.2 Wanneer door Equilin gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Equilin deze Voorwaarden op enig moment minder strikt hanteert.

16.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Equilin in strijd mochten zijn met enige wettelijke bepaling, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze dienen te worden vervangen door een door Equilin vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

16.4 Indien enige bepaling van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

16.5 Equilin is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

16.6 De authentieke tekst van deze Algemene Voorwaarden is in de Nederlandse taal.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Voor wat betreft internationale overeenkomsten wordt het Weens Koopverdrag expliciet uitgesloten en wordt verwezen naar artikel 16.1 AV.

17.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland, waarbij partijen overeenkomen dat de bevoegde rechter van de statutaire woonplaats van de verkoper, te weten de rechter te ’s-Gravenhage, tevens bevoegd is om van geschillen kennis te nemen.

Betaalmethoden:
Om het voor u zo makkelijk mogelijk te maken kunt u bij ons op veel verschillende manieren afrekenen. Wij werken met IDEAL, PayPal, MasterCard, Giropay, Bancontact / Mister Cash en Bankoverschrijving.

Oldenzaal, 14 februari 2018

Equilin BV, met handelsnaam Equilin